ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยา
การศึกษา:
- พ.ศ. 2518 วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2520 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2524 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตร กุมารภูมิแพ้-อิมมูนวิทยา U of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- พ.ศ. 2540 อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารภูมิแพ้-อิมมูนวิทยา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย 2557-2558
ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ความเชี่ยวชาญ:
กุมาเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยา
การศึกษา:
- B.Sc. (1976), M.D. (1978) at Mahidol University, Bangkok
- Ternship at Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok (1978-9)
- Residency training at Department of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University (1979-82)
- Diplomate of Thai Board of Pediatrics (1982)
- Fellowship at Division of Allergy and Clinical Immunology Department of Pediatrics, Siriraj Hospital (1982-4)
Fellowship, Division of Infant Nutrition and Gastrointestinal diseases, Children's Hospital at Buffalo, State University of New York, Buffalo, New York, USA (1985-7)
- Diplomat of Thai Board of Family Medicine (2002)
- Diplomat of Thai Board of Pediatric Allergy and Clinical Immunology (2004)
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
- คณะทำงานแนวปฏิบัติการดูแลรักษาทารกและเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
- คณะทำงานแนวทางการดูแลรักษาโรคหืด สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยา
การศึกษา:
- 1985 Doctor of Medicine: First-class honor
- 1989 Certificate in Basic Science in Pediatrics
- 1993 Diploma Thai Board of Pediatrics
- 1998 Certificate in Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Stanford University USA
- 1998 Certificate in Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Thailand
- 2004 Diploma Thai Board of Family Medicine
- 2005 Diploma Thai Board of Pediatric Allergy and Immunology
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- Deputy Dean of education, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
- Board of Directors of The Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI)
- Member-at-large, Boad of Directors, World Allergy Organization (WAO)
รศ. พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โภชนาการ
การศึกษา:
- พ.ศ. 2534 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2538 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2553 อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน:
รองศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรรมการบริหาร สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
รศ.พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา:
- 1983 - 1989: Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Doctor of Medicine with Honour
- 1992 - 1995: Residency Program in Pediatrics, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand
- 1995 - 1997: Fellow in Gastroenterology Unit, Department of Pediatrics, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand
- 1998 - 1999: Fellow in Gastrointestinal Motility, Children’s Hospital, Boston, Massachusetts, USA
- 1999: Fellow in Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Royal Children’s Hospital, Brisbane, Queensland, Australia
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- หัวหน้าสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการชมรมโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
รองศาสตราจารย์ พิเศษ แพทย์หญิง สุนทรี รัตนชูเอก
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โภชนาการ
การศึกษา:
- พ.ศ. 2524 ปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- พ.ศ. 2526 ปริญญาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ. 2530-2533 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า สาขากุมารเวชศาสตร์
- พ.ศ. 2531 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีการแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2533 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
- พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตร The Complementary - University of Gent, ประเทศเบลเยี่ยม Studies in Food Science and Nutrition
- พ.ศ. 2545 อนุมัติบัตร สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
- พ.ศ. 2549 ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์ The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, ประเทศอิสราเอล
- พ.ศ. 2553 อนุมัติบัตร แพทยสภา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- หัวหน้างานโภชนคลินิก กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การเรียนการสอนของ - แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขากุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กฯ - นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- สมาชิกของสมาคม องค์กรต่างๆ
- กรรมการของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
- สมาชิกของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย